Zoonoser

Jente som mater en gås

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Sykdommene forårsakes av ulike typer smittestoff (agens) som virus, bakterier, sopp, parasitter og prioner.

Overføring av smittestoffer kan skje på ulike måter. Overføring ved direkte kontakt med smittebærende dyr og mennesker forekommer, eller via avføring fra dyrene eller via miljøet rundt. Mer vanlig er smitte gjennom maten vi spiser, spesielt via mat som kommer fra dyr (kjøtt, egg og melkeprodukter), men også via vann og frukt/grønnsaker som har blitt forurenset av smittestoff fra gjødsel eller kloakk. Indirekte smitte kan også foregå via en såkalt vektor - for eksempel blodsugere som flått og mygg.

Forekomsten av zoonoser både hos dyr og mennesker avhenger av mange ulike faktorer som klima, landskapstype, villfauna, landbruk, industriell utvikling, bosettingsmønster, dyrehold, kostvaner, hygieniske forhold, internasjonal handel og turisme. Mange av zoonosene fører ikke til sykdom hos de smittede dyrene, men disse kan likevel fungere som friske bærere av smittestoffene.

Veterinærinstituttets oppgaver er å ha en samlet oversikt over forekomsten av zoonoser hos dyr og i mat og miljø, og er i tillegg Nasjonalt Referanselaboratorium (NRL) på disse områdene i Norge.

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2014 på dette fagområdet (side 4 i rapporten).

 

Veterinærinsituttets kontaktpersoner på området zoonoser er

I venstremenyen finnes mer informasjon om zoonoser.