Småfe (sau og geit)

Sau

Det finnes om lag 14 000 sauebesetninger i Norge. De største konsentrasjonene av sauebesetninger finner vi i Vestlandsfylkene, spesielt i Rogaland, og i innlandet på Østlandet. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse er 75 vinterforede søyer.

Det finnes om lag 285 geitebesetninger med melkeproduksjon i Norge og over 700 besetninger med ammegeit (kjøtt- eller ullproduksjon eller hobbygeit). De største konsentrasjonene av geitebesetninger finner vi i Vestlandsfylkene og i Troms.

Generelt er helsetilstanden hos norske husdyr svært god. Norge er fri for mange viktige husdyrsykdommer som skaper store utfordringer for dyrehelse, dyrevelferd og økonomi i andre land (som for eksempel munn- og klovsyke, brucellose og Q-feber). Vi har imidlertid noen alvorlige smittsomme sykdommer som forekommer hos sau og geit i Norge.

Sau
Ondartet fotråte, som er en bakterieinfeksjon i klauvene, ble påvist i Rogaland i 2008 for første gang på over 60 år. Et stort prosjekt kalt Friske føtter har langt på vei fått bukt med problemet. Norge har hatt forekomst av virussykdommen mædi siden den bel innført med infiserte Texel-sauer på 60-tallet, og det var flere større utbrudd av sykdommen på 1970- og 1990-tallet. Sykdommen er ikke påvist i landet siden 2005. På 1990-tallet var det også utbrudd av klassisk skrapesyke. I dag er klassisk skrapesyke svært sjelden i Norge, men det finnes fortsatt enkelte tilfeller av atypisk skrapesyke (Nor98) hvert år.

Geit
Norge har lenge hatt høy forekomst av virussykdommen CAE som vanligvis gir leddbetennelse hos geitene. Paratuberkulose er meget sjelden hos storfe og sau her i landet, men finnes i en del geitebesetninger i Vestlandsfylkene, Buskerud og Telemark. Et stort prosjekt kalt Friskere geiter har de siste årene sørget for at forekomsten av både CAE, paratuberkulose og byllesjuke har blitt vesentlig redusert som følge av sanering for sykdommene.

Selv om de mest alvorlige, smittsomme sykdommene er sjelden hos sau og geit i Norge, forekommer det andre sykdommer som kan ha stor betydning i den enkelte besetning. De vanligst rapporterte sykdomsproblemene er mastitt (jurbetennelse), børbetennelse, parasittsykdommer og luftveisinfeksjoner. Hos lam er det også problemer med leddsykdommer og sjodogg.

Veterinærinstituttet tar imot prøver og døde dyr for undersøkelse for de fleste aktuelle sykdommer hos sau og geit.

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2014 på dette fagområdet (side 10 i rapporten).

 

Veterinærinstituttets kotaktperson på området småfesykdommer er

I venstremenyen finnes mer informasjon om sau og geit.