Mattrygghet

Salat i bolle

Her i landet kan vi regne med at maten vi spiser i hovedsak er trygg. En av forutsetningene for at maten skal være trygg er at vi tenker helkjede: fra jord og fjord via fôr til dyr og videre til mat. Dyrehelse og human helse henger nøye sammen. Veterinærinstituttet har gjennom mange år forsket på ulike smittestoff, biotoksiner og genmodifiserte organismer (GMO) knyttet til denne kjeden.

I en globalisert verden med økt import og et klima i endring, samt krav om økt resirkulering av biologiske ressurser, er det imidlertid utfordringer for mattryggheten. Endrete spisevaner i befolkningen, samt flere eldre og personer med nedsatt immunforsvar, er også forhold vi må ta hensyn til i denne sammenheng. Smittestoffer som kan gi sykdom kan overføres gjennom maten vi spiser. Det gjelder mat som kommer fra dyr (kjøtt, egg og melkeprodukter), men også drikkevann, frukt og grønnsaker som har blitt forurenset av smittestoff fra gjødsel eller kloakk. Miljøgifter, biotoksiner og andre uønskede stoffer som kan ende opp i maten er også en utfordring.

Veterinærinstituttets oppgave er å ha forskningsbasert kunnskap på områdene og være rådgiver for forvaltningsmyndigheter. Veterinærinstituttet er også Nasjonalt Referanselaboratorium (NRL) for en rekke smittestoffer og biotoksiner som kan finnes i mat. 

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2014 på dette fagområdet (side 6 i rapporten).

 

Veterinærinstituttets kontaktperson på området matrygghet er

I venstremenyen finnes mer informasjon om mattrygghet.