Foto: Anne-Mette Kirkemo

Foto: Anne-Mette Kirkemo

Hest

Før annen verdenskrig var hesten den viktigste trekkraften i bondesamfunnet. I dag har hesten først og fremst funksjoner knyttet til sport og underholdning, fritidsaktiviteter, rekreasjon og terapi.

De siste tiårene har hesteholdet økt i betydning og antall. En undersøkelse gjennomført ved Norsk senter for bygdeforskning tyder på at hestetallet i Norge er rundt 125 000 (2012) fordelt på om lag 50 000 hesteeiere. Mer enn 70 % av hestene benyttes til hobby/rekreasjon.

Av meldepliktige sykdommer til Mattilsynet har vi, i likhet med våre naboland, årlige utbrudd av bakteriesykdommene kverke og salmonellose (B-sykdommer).

Influensa type A forekommer i Nord-Amerika og Europa, inkludert Norden. Hestepopulasjonen i Norge vaksineres rutinemessig, og det er flere år siden siste utbrudd her til lands.

Infeksiøs anemi (EIA) og virusarteritt (EVA) er to andre B-sykdommer som er utbredt i store deler av verden. I Europa er EIA vanlig forekommende først og fremst i Romania, mens det ikke er påvist tilfeller i Norge på mange år. Mange hester i Norge har antistoffer mot virusarteritt, men ingen kliniske tilfeller er observert.

Veterinærinstituttet utfører obduksjoner og andre diagnostiske tjenester, inklusive parasittundersøkelser, for å oppklare sykdomsutbrudd hos hest. Veterinærinstituttet er dessuten involvert i forskning om hold av hest, i første rekke gruppehold og utegang, samt temperaturregulering (behov for leskur og dekken).

Veterinærinstituttets kontaktpersoner på hest er

 I venstremenyen finner du mer informasjon om hest.