Veterinærinstituttet har siden 1998 vært nasjonalt ledende på påvisning og kvantifisering av genmodifiserte organismer (GMO). Vi gir faglige råd til forvaltningsmyndigheter og andre samfunnsaktører, særlig omkring GMO påvisning, risiko og konsekvenser for helse, miljø og samfunn. Forskning har helt siden starten vært viktig for å sikre høy faglig kompetanse. Aktivitetene våre er i stor grad internasjonale.

GMO overvåkingsprogram
Veterinærinstituttet har ansvar for laboratorieanalysene i Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram "Tilsyn med genmodifisering i såvarer, fôrvarer og næringsmidler". Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttak og oppfølging av resultatene, mens Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for genmodifiserte organismer (GMO) i mat, fôr og såvare. Veterinærinstituttet er akkreditert etter ISO 17025. Metodene som benyttes i programmet påviser endringer i arvestoff (DNA), da disse metodene er mer sensitive og spesifikke enn metoder som påviser proteiner.

Fordi nye GMOer med jevne mellomrom kommer på verdensmarkedet, mens andre GMOer trekkes fra markedet, vil det jevnlig skje endringer i metodeutvalg.

Rådgivning og forvaltningsstøtte
Rådgivning omkring GMO, i forhold til påvisning, risiko og mulige konsekvenser er viktige oppgaver som er nært knyttet til Veterinærinstituttets funksjon som forvaltningsstøtteinstitusjon. Våre viktigste oppdragsgivere er Mattilsynet og ulike departementer.

Vi representerer Norge i European Network of GMO Laboratories (ENGL). ENGL er et samarbeidsorgan for offentlige GMO-laboratorier i hele EØS-området, og koordineres av EUs referanselaboratorium for GM mat og fôr (EU-RL GMFF) som er EU-kommisjonens felles forskningssenter (Joint Research Centre, Ispra, Italia). ENGLs viktigste funksjoner er å sikre at gode analysemetoder benyttes og er tilgjengelige for alle GMO som kan forekomme i matvarekjeden, å bidra til faglig oppdatering og informasjonsutveksling mellom laboratoriene, og å gi faglige råd til forvaltningsmyndighetene i Europa. ENGL gir jevnlige innspill til EUs regelverksprosesser og til EUs forskningsprogrammer.

Forskning og utvikling
Forskning og utvikling har vært en viktig del av våre aktiviteter knyttet til GMO siden starten. Forskningen er i stor grad internasjonal, og vi har hatt og har ledende oppgaver i EU-finansierte forskningsprosjekter, særlig med fokus på utvikling av metoder for å påvise GMO.  Veterinærinstituttet deltar nå i det pågående EU-prosjektet DECATHLON som leder vei for dagens GMO-diagnostikk i Europa og Asia.

Vi har siden tidlig på 2000-tallet vært spesielt opptatt av å utvikle metoder for å kunne påvise GMO som ikke er godkjent, og å fremskaffe mer kunnskap om risiko og egenskapene til GMOer. Forskningsaktiviteten gjenspeiles også i form av vitenskapelige artikler. Veterinærinstituttet har i dag en ledende posisjon internasjonalt på dette fagområdet.

Veterinærinstituttets oppgave er å ha forskningsbasert kunnskap på områdene og være rådgiver for forvaltningsmyndigheter. Veterinærinstituttet er også Nasjonalt Referanselaboratorium (NRL) for GMO. 

Veterinærinstituttets kontaktpersoner på området GMO er

I venstremenyen finnes mer informasjon om GMO.