Fjørfe

Høne i sort/hvitt

Det er i underkant av 2 500 fjørfebesetninger i Norge. Av disse er ca 640 verpehøns-, 570 slaktekylling- og 70 kalkunbesetninger. I tillegg kommer en del avlsdyrbesetninger og en uoversiktlig populasjon av fjørfe som selskapsdyr (hobbyfjørfe). De største konsentrasjonene av fjørfebesetninger finner vi i Rogaland, i Sør-Trøndelag og i innlandet på Østlandet.

Generelt er helsetilstanden hos norske fjørfe svært god og stort sett fri for de viktige smittsomme sykdommene som skaper store utfordringer for dyrehelse, dyrevelferd og økonomi i andre land. Vi har imidlertid noen alvorlige, smittsomme sykdommer som forekommer hos hobbyfjørfe i Norge - infeksiøs laryngotrakeitt (ILT), infeksiøs bronkitt (IB) og mykoplasmose er påvist sporadisk i denne populasjonen. Mye tyder på at handel med levende dyr og deltakelse i utstillinger kan være årsaken til smittespredning blant hobbyfjørfe.

Selv om de mest alvorlige, smittsomme sykdommene er svært sjeldne hos fjørfe i Norge, forekommer det andre sykdommer som kan ha stor betydning i den enkelte besetning. De vanligst rapporterte sykdomsproblemene er enteritt (tarmbetennelse) og leddaffeksjoner.

Veterinærinstituttet tar imot prøver og døde dyr for undersøkelse for de fleste aktuelle sykdommer hos fjørfe.

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2014 på dette fagområdet (side 12 i rapporten).

 

Veterinærinstituttets kontaktperson på området fjørfehelse er

I venstremenyen finnes mer informasjon om fjørfe.