Fisk

Fisk

Norge er verdens største produsent av oppdrettslaks, og produksjonen er større enn de samlede fangstene i landets fiskerier. I tillegg omfatter norsk akvakultur oppdrett av regnbueørret og torsk, og kveite og andre fiskearter, samt skjell (mest blåskjell).

Fiskeoppdrett innebærer at mange individer samles i kar, tanker eller merder (notposer) i store antall og i begrensede volumer. Dette bidrar til at sykdommer lettere smitter, og smittestoffer som ikke har gjort merkbar skade hos villfisk, kan få stor betydning. Tiltak mot sykdom er derfor av stor betydning for vellykket fiskeoppdrett.

Veterinærinstituttet tar imot prøver av fisk ved sykdomsutbrudd for å stille diagnose og overvåke helsestatus for norsk oppdrettsfisk. Forskningsaktivitetene er særlig rettet mot nye sykdommer og viktige smittsomme sykdommer.

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2014 på dette fagområdet (side 7 og 8 i rapporten).

Veterinærinstituttets kontaktpersoner på området fiskhelse er

I venstremenyen finnes mer informasjon om oppdrettsfisk og vill laksefisk.