Desinfeksjon

Desinfeksjon omfatter behandling av lokaler, overflater, utstyr o.l. for å fjerne eller uskadeliggjøre sykdomsframkallende organismer slik at smitterisiko for dyr og mennesker elimineres. Metoder for desinfeksjon omfatter varmebehandling, kjemisk desinfeksjon, stråledesinfeksjon og filtrering (luft, vann). Valg av desinfeksjonsmetode må avgjøres i hver enkelt situasjon.  

Desinfeksjon i husdyrbruket kreves ved utbrudd av smittsomme sykdommer for å minske smittespredning, for å etablere smittebarriere mellom besetninger, for å minske forurensning av animalske produkter og for inngrep og behandling av dyr.

Smittebekjempelse innen akvakulturnæringen omfatter tilfredsstillende desinfeksjon av akvakulturanlegg, inntaksvann, avløpsvann, akvakulturrelatert virksomhet, brønnbåter o.l. og er regulert med en rekke forskrifter.

  • I forbindelse med ”Vannbehandlingsforskriften” har Veterinærinstituttet utarbeidet dokumenter som gir veiledning til aktuelle søkere og utprøvingsinstanser om hvordan forskriftens krav kan oppfylles.
  • I henhold til "Desinfeksjonsforskriften" er det kun godkjente preparater som kan brukes ved desinfeksjon i akvakulturnæringen. Veterinærinstituttet har vurdert og sammen med Statens Legemiddelverk godkjent slike desinfeksjonsmidler.

Se menyen til venstre for forskrifter, godkjenninger og veiledninger. 

 

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2013 på dette fagområdet (side 13 i rapporten).