Hjem / Prøvetaking og diagnostikk

Prøvetaking og diagnostikk

Veterinærinstituttet analyserer prøver fra dyr (på land og i vann), fôr og næringsmidler i forbindelse med diagnostikk, overvåking, kontroll og oppdrag. Det er ikke alle typer analyser som utføres ved alle laboratorier. Se derfor prislistene for detaljer om hvor den enkelte prøve skal sendes.

Generell informasjon

Prøvetaking ulike arter

Om metoder og agens

VI, bjelke, 6 pix

Viktig informasjon

 • Korrekt innsendingsskjema SKAL fylles ut fullstendig og nøyaktig. Oppgi alltid e-postadresse til de som skal ha svaret. 
 • Ta alltid kontakt med relevant laboratorium ved mistanke om A- og B-sykdommer/listeførte sykdommer, og før innsendelse av dyr til obduksjon.
 • Ved mistanke om A- og B-sykdommer/listeførte sykdommer er undersøkelsene kostnadsfrie for innsender, forutsatt at prøver er sendt inn av veterinær eller fiskehelsebiolog, og sykdomsmistanken er meldt til Mattilsynet. 
  • Ved oppfølgende analyser etter båndlegging varierer det hvem som belastes analysekostnadene. Les mer på Mattilsynets hjemmesider (gjelder landdyr).
 • Pris for øvrige analyser er angitt i prislistene.

Svarrutiner for diagnostiske prøver

NB! Veterinærinstituttet vil helst sende alle svar på e-post – angi derfor alltid tydelig e-postadresse på innsendingsskjemaet!

 • Alle svar sendes på e-post (evt. brev dersom e-postadresse ikke er oppgitt). Ved behov gis foreløpig svar per telefon.
 • Svaret sendes innsender/rekvirent.
 • Hvis innsender/rekvirent ber om det, kan eier og/eller betaler også få kopi, forutsatt at e-postadressene til eier/betaler oppgis på innsendingsskjemaet.
 • Hvis eier er innsender, og veterinær/fiskehelsebiolog er omtalt, sendes svaret til veterinær/fiskehelsebiolog med kopi til eier. E-postadressene til eier og veterinær/fiskehelsebiolog må oppgis på innsendingsskjemaet.
 • Ved funn av meldepliktig sykdom sendes melding til Mattilsynet.
 • Det kan være andre svarrutiner i overvåkingsprogrammene eller i ulike prosjekter/oppdrag.

Svartid varierer:

 • Bakteriologi: Vanligvis innen 1 uke
 • Parasittologi: Ca. 1 uke
 • Mykologi: Minimum 1 uke (krepsepest 2 dager)
 • Serologi: Vanligvis 1-2 uker
 • Patologi: Vanligvis innen 2-3 uker
 • Virologi: Vanligvis innen 1 uke
 • Kjemi/toksikologi: 2-3 uker

 Ved innsendelse av prøvemateriale aksepterer innsender at:

 • Veterinærinstituttet har rett og plikt til å informere relevante myndigheter, blant annet ved mistanke om/påvisning av meldepliktige sykdommer og forhold i strid med dyrevernloven.
 • Veterinærinstituttet er et offentlig laboratorium, og et analysesvar omfattes i prinsippet av gjeldende regler for konfidensialitet.
 • Veterinærinstituttet forbeholder seg muligheten til å bruke tilsendt materiale også i annen samfunnsnyttig hensikt, med mindre annet avtales spesielt.
 • Prøvesvar fra Veterinærinstituttet ikke kan gjengis i rapporter og lignende uten tillatelse.