Hjem / Om oss

Om oss

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt med dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet som kjerneområder. Instituttet mottar grunnbevilgning fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norges forskningsråd.

Primæroppgavene til Veterinærinstituttet er forskning, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling til myndighetene.

De viktigste virksomhetsområdene er forskning og utvikling, beredskap, diagnostikk, overvåking, referansefunksjoner, rådgivning og risikovurderinger. Veterinærinstituttets produkter og tjenester er resultater, rapporter og allmenn kunnskapsformidling fra disse områdene.

Veterinærinstituttet ble etablert i 1891 som et diagnoselaboratorium for dyresykdommer. I mer enn 40 år har instituttet også arbeidet med fiskesykdommer. Fra 1995 har næringsmiddelhygiene og mattrygghet vært et sentralt arbeidsområde for instituttet.

I 1990 ble de regionale laboratoriene en del av Veterinærinstituttet, slik at instituttet nå består av et hovedlaboratorium i Oslo og regionale laboratorier i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø.

De viktigste brukerne er Mattilsynet og ulike departementer med underliggende etater. Næringslivet, fra industri og næringer til enkeltpersonforetak, er også en aktuell kundegruppe forutsatt at hensynet til habilitet blir ivaretatt. Dessuten er storsamfunnet en sentral mottaker av informasjon basert på kunnskap og kompetanse ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet har dessuten felles prosjekter og samarbeid med en rekke institusjoner i inn- og utland som arbeider innen landbruk, akvakultur, helse og miljø. Universiteter, forskningsinstitutter og andre kunnskapsbedrifter er sentrale samarbeidspartnere innen forskning og kunnskapsutvikling.

 

Veterinærinstituttets ledergruppe:

 

Veterinærinstituttets styre:

  • Leder Anne Karin Hamre, Fylkesmann i Sogn og Fjordane
  • Nestleder Trond Slettbakk, administrerende direktør i Kunnskapsparken Nord
  • Styremedlem Knut Hjelt, regionsjef i Midtnorsk havbrukslag i FHL
  • Styremedlem Sverre Bjørnstad, administrerende direktør i GENO
  • Styremedlem Torhild Gjølme, landbruksdirektør i Finnmark
  • 1. varamedlem Niels Jørgen Olesen, professor i virologi ved Danmarks Tekniske Universitet
  • Styremedlem Anne-Gerd Gjevre, ansatterepresentant Veterinærinstituttet
  • Varamedlem Ida Skaar, ansatterepresentant Veterinærinstituttet
  • Styremedlem Tore Tollersrud, ansatterepresentant Veterinærinstituttet
  • Varamedlem Knut Madslien, ansatterepresentant Veterinærinstituttet