Hjem / Nyheter / Kunstplanen for det nye veterinærmiljøet på Ås er klart

Kunstplanen for det nye veterinærmiljøet på Ås er klart

Kunstplanen for det nye veterinærmiljøet på Ås er klart

Kunsten ute vil bli plassert langs naturlige vandrerruter 
og kobles opp mot alleredeeksisterende kunst på området

Statens fagorgan for kunst i offentlige rom (KORO) presenterer 23. juni den godkjente planen for utsmykning av samlokaliseringsprosjektets og det nye Veterinærbyggets ute- og inneområder.

I 2019 flytter Veterinærinstituttet til universitetsområdet Campus Ås for å flytte inn i et nytt bygg, Veterinærbygget. Dette skal også huse veterinærutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), som i dag skjer på Adamstua i Oslo. Samlokaliseringen er en konsekvens av et politisk vedtak og samfunnsmål om at Norge skal være et foregangsland og ledende innen forskning og undervisning på biotrygghet, biosikkerhet og smitteberedskap for fisk og dyr.

Det er ikke bare Veterinærbygget kunstplanen omfatter. Kunstplanen består av totalt seks kunstprosjekter fordelt på tre bygg, og for uteområdene legger planen opp til en kunstvandring som knytter sammen ny kunst med kunsten som allerede er på Campus Ås.

I følge planen skal den nye kunsten bidra til refleksjonen rundt kjernen til det som står sentralt på Campus Ås: Kunnskap om livet og organiseringen av de grunnleggende forutsetningene for vekst, mat og helse for både mennesker og dyr. 

Alle statlige byggeprosjekter utløser midler til kunst, som KORO, Statens fagorgan for kunst i offentlige rom disponerer. For dette byggeprosjektet er det bevilget 17.1 millioner kroner til ny kunst.

Grep i kunstplanen
Kunstplanen vektlegger at kunsten skal markerer sin tilstedeværelse, enten det er med innhold, form, tidsspenn eller volum, skal plasseres der folk samles, i sosiale soner, naturlige møtepunkt som inngangspartier og veier som krysser hverandre.

I planen står det at: «Den nye kunsten til Campus Ås vil stå i to klare kontekster: Universitetsområdet og veterinærfaget. Dette svarer kunstplanen på gjennom plassering og organisering av seks kunstprosjekter fordelt på tre bygg og et utvidet uteområde. Viten om og organiseringen av de grunnlegende forutsetningene for vekst, mat og helse for både mennesker og dyr, er sentralt på Campus Ås. Det er en ambisjon at den nye kunsten samlet bidrar til refleksjonen rundt dette.»

Videre står det at: «Kunstplanen legger til grunn at den nye kunsten bør tilføre andre visuelle motiver til universitetsområdet, eller nye kombinasjoner med det etablerte, enn det som allerede inngår i veterinærfaget eller i den eksisterende kunsten». 

Todelt plan
Planen er todelt, en for kunsten ute og en for kunsten inne. Kunstplanen for uteområdet er i sin helhet omtalt som Landskapsdraget Uraksen. Kunsten legges her langs to vandrerruter, nordaksen og søraksen der folk kan gå å oppleve kunsten. Ås gård i nord blir det ene ytterpunktet på vandrerstien som vil gå gjennom Nordskogen, forbi Veterinærbygget og til slutt ender i et markant kunstverk i sør. Her kobler ruten seg på allerede eksisterende rute med kunsten ved Urbygningen.

Kunsten inne tar utgangspunkt i sosiale soner og naturlige møtepunkter som inngangspartier i Veterinærbygget og Fellesbygget. Her blir det enkeltverk og grupperinger av flere arbeider. Det er tenkt at noen av kunstverkene også vil være synlige utenifra.

To kunstprosjekt er allerede igangsatt for å kunne integreres med arkitekturen i Veterinærbygget: Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevink Hansens store tresnitt på fondveggen i Veterinærinstituttets inngangsområde, og Elise Storsveen og Jon Gundersens gulv- og veggprosjekt til NMBUs del av bygget (Veterinærhøgskolen).

Når det gjelder andre permanente kunstverk i Veterinærbygget er kunstnere ennå ikke bestemt. 

Det er også satt i gang et fotoprosjektet kalt Blikk på Ås, hvor kunstner Line B. Løkken følger flytteprosessen til Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet fra Adamstuen– og blant annet fotograferer det som forsvinner.

Med fra Adamstuen kommer flere enkeltverk hvor noen også er i KOROs eie. Fra Veterinærinstituttet kommer bl.a. et glassmaleri av Håkon Bleken.

Kunstkonsulentene i prosjektet har hatt møter med ledelsen ved NMBU og Veterinærinstituttet, Senter for husdyrforsøk og Vitenparken for å presentere kunstutvalgets arbeid og forankre kunstplanens innhold. Avdelingsdirektør Arne Flåøyen er representant for Veterinærinstituttet i kunstutvalget.

 

Les mer på KOROs nettsider