Hjem / Helseovervåking

Overvåkingsprogrammer

Veterinærinstituttet overvåker helsetilstanden hos landdyr og fisk samt mattrygget og fôrtrygghet gjennom en rekke aktivteter.

Veterinærinstituttet mottar prøver fra syke dyr og fisk og ved mistanke om problemer med mat eller fôr. Slike prøver er en del av den passive helseovervåkingen i Norge. Ved slike prøver kan nye sykdommer oppdages, og man kan se om et problem er økende.

Det foregår også en omfattende aktiv overvåking via ulike overvåkingsprogrammer. Disse programmene gir grunnlag for vurdering av sykdomsforekomst i en populasjon, og de dokumenterer at Norge følger internasjonale forpliktelser. Programmene bidrar til lavere smitterisiko ved internasjonal handel, sikrer trygg mat og er til hjelp for norsk eksport av dyr og dyreprodukter.

Mattilsynet bestemmer hvilke programmer som til enhver tid gjennomføres (Miljødirektoratet er oppdragsgiver for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt). Veterinærinstituttet bistår i planlegging og foretar bearbeiding av data og rapportering. For mange av programmene utføres også analysene ved Veterinærinstituttet.

Oversikt over resultatene fra overvåkingsprogrammene sendes månedlig til Mattilsynet.

De fleste årsrapportene er på engelsk (samlebetegnelse på disse rapportene er "Surveillance programmes for terrestrial and aquatic animals in Norway").   

I venstremenyen finnes informasjon om og rapporter fra programmene Veterinærinstituttet er involvert i. I listen under finnes rapportene fordelt på år.